تیرک سری

حس همیاری و یاریگری در مواقع ضروری در مردم سواد کوه همیشه جاری و ساری است، چون زندگی و معیشت این مردم به گونه ای بوده است که طایفه ها در هر شرایطی یاریگر هم باشند تا بتوانند شرایط سخت و طاقت فرسا را پشت سر بگذارند. آنها در مواقع غم و شادی طبق آداب و رسوم با همدلی به کمک هم می شتابند.
تیرک سری هدیه ای است که بستگان کسی که در حال ساخت خانه است بعد از اولین چوبی که بر سقف خانه می گذاشت به او هدیه می دهند وقتی نجار برای ساختن سقف خانه های شیروانی دار اقدام می نمود و ستون میانی را علم می کرد بستگان نزدیک صاحب خانه با مجمعه های پر از نان محلی، حلوای برنج، دختر دانه، یک قواره پارچه پیراهنی یا کت و شلوار، حوله و جوراب به محل ساخت خانه می روند خوردنی  ها را تناول می کنند و ضمن عرض تبریک به صاحب خانه هدایا را به نجار می سپارند تا نجار با شادمانی سقف محکمی بسازد.


Tirek Sari
There are a lot of traditions and customs all across Mazandaran Province, in North of Iran. Sense of cooperation and helping people in emergency situations is always current in Savadkooh. The lives and livelihoods of the people were in the way that clans help each other in any circumstances in order to be able pass the overwhelming conditions. In times of sorrow and joy, they assisteach other by empathyaccording to the customs.When a person is constructing a house, after putting the first wood on the roof,the relatives will give him a gift which is called Tirek Sari. When carpenter was attempting to build a gable roof, and install the middle column, close relatives of the landlord will bring some Majmae (a big tray) full of homemade bread, DokhtarDaneh, Halva with rice, towel, socks, a bolt of shirt or the suit to the dwelling construction place. They eat the foods. While congratulating the homeowner, they give gifts to the carpenter. In order the carpenter build a sturdy roof with happiness. 

 

تازه ها