رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

تکیه برعشق - نمایش محتوای خبر

 

 

تکیه برعشق

تکیه برعشق

گزارش تلویزیونی خبرنگارصداوسیمای مازندران یکی ازبرگزیده گان جشنواره ی امام رضا دربخش جلوه های فرهنگ رضوی دررسانه هامعرفی شد.
"تکیه برعشق" عنوان گزارشی است ازعلی بالوئی، خبرنگارصداوسیمای مازندران، که درمیان آثارتلویزیونی دراین جشنواره که درگیلان برگزارشد درخشید.
این گزارش روایت مستندی اززوج کهنسال مازندرانی است که پس ازبرداشت محصول به زیارت امام هشتم می روند.بهره گیری ازتصاویرمتنوع درلوکیشن های مختلف،بهره گیری ازموسیقی سنتی هنگام کاردرشالیزاروهمراهی گروه خبری تامشهدودرحرم رضوی ازویژگیهای این گزارش به شمارمی رود.
هزاروچهارصدویازده اثردربخش رسانه های مکتوب،دیجیتال ورادیوتلویزیون ازبیست وهفت استان به دبیرخانه ی جشنواره ارسال وپس ازبررسی توسط داوران ،بیست وسه اثربرگزیده وازصاحبان آثارقدردانی شد.
این جشنواره ی ملی عصردیروزدرآستانه ی اشرفیه به کارخودپایان داد.