رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

تکنیک های بافت فرش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تکنیک های بافت فرش

ابزارهای مورد استفاده شامل : قیچی: که با آن پرداخت فرش را انجام می دهند . سیخ پودکش: که با آن پود ضخیم را در فرش عبور می دهند . شانه : پود ضخیم و نازک را روی فرش اعمال می کنند . قلاب : بوسیله قلاب گره را روی فرش ایجاد می کنند و با قسمت تیز قلاب مابقی الیاف را برش می زنند . الیاف به دو دسته تقسیم می شوند الیاف طبیعی و مصنوعی . در بافت فرش الیاف طبیعی بکار برده می شود که خودش به 3 دسته تقسیم می شود . الیاف پشم ، پنبه و ابریشم . فرش های نخی توسط الیاف ابریشم بافته می شوند که شامل 3 دسته هستند فرش گل ابریشم ، تمام ابریشم و کف ابریشم . فرش های تمام ابریشم فرش هایی هستند که کل فرش با ابریشم بافته می شود . فرش گل ابریشم فرش هایی هستند که خطوط محیطی گل توسط ابریشم سفید بافته می شود و فرش کف ابریشم فرش هایی هستند که متن و زمینه فرش با ابریشم بافته می شود که معمولا کاربردی که دارد بعنوان چله و هم بعنوان پرز در فرش ها بکار برده می شود . پنبه هم بعنوان نخ چله و پود بکار برده می شود . پشم به 4 دسته تقسیم می شود . پشم دست ریس که توسط ایلات عشایر تهیه می شود که در مناطقی مثل ایلات عشایر سمت فارس فرش هایی که تولید می کنند توسط پشم دست ریس است و پشم صنعتی ایران که در واقع جزء ضخیم ترین نوع پشم است . کرک جزء پشم درجه 2 و پشم مرینوس که از نظر ظرافت و کیفیت مرغوبیت پشم مرینوس در درجه اول قرار دارد .

 

Carpet weaving techniques
Tissue techniques such as Persian and Turkish fabric texture and the Caspian region are found mostly in Persian weaving tools including scissors, they are doing the carpet. Grill Pvdksh that the weft through the thick carpet. Shoulder: thick and thin weft are applied on the carpet. Hook: by hook knot on the carpet caused by the sharp hook and cut off the rest of the fiber. Fibers can be divided into two categories: natural and synthetic fibers. Natural fibers used in carpet weaving itself into 3 categories. Fibers, wool, cotton and silk. By silk woven cotton rugs are 3 categories that include silk carpet, silk and silk floor. Carpets, silk carpets are woven of silk carpets. be. Cotton warp and weft yarns are being used. Wool is divided into 4 categories. 2nd grade merino wool and cashmere component of elegance and quality that is primarily quality merino.

 تازه ها