تندیر

تنور از جمله سازه های جدا ناشدنی خانه های روستایی است که با گل ساخته می شود ساخت تنور از هشت تا پانزده روز به طول می انجامد . از عمده ترین مصالح تنور ، گل زرد با چسبندگی فراوان است که در کناره های تپه های جنگلی یافت می شود . کاهگل ، دم گاو ، یال اسب ، موی بز و نمک از جمله مصالحی است که در هنگام گل درست کردن در ساخت تنور استفاده می شود . گل ها را لوله ای گرد کرده روی هم می گذارند و ساختمان تنور را شکل می دهند . سپس روی آن را با گل و کاهگل می پوشانند . تنورها بنا به سلیقه کدبانوی خانه در اشکال مختلفی ساخته می شود . تنور از لحاظ کارکرد دو نوع است . نوع اول : برای پخت نان از آن استفاده می شود . نوع دوم : تنوریست که برای پخت شیره نی شکر و تهیه شکر قرمز از آن استفاده می شود . در ساخت این سازه ها ، دهنه ای به قطر تنور در نظر می گیرند و تشتی فلزی را روی کار می گذارند . این نوع تنور در فصل زمستان ، زمان رشدنی ها در مازندران کاربرد دارد و بیشتر در بخش مرکز استان – بابلسر و قائمشهر کاربرد دارد .

 

Tandir
Tandir, the traditional oven, is the inseparable part of rural houses in Mazandaran Province. It is a thatch oven made for baking bread. It is usually made from the yellow soil, which is very sticky, hair of horse or cow, and salt. It is made in different shapes and it takes about two weeks to get dried and ready for baking bread. There is another kind of tandir or oven for making sugar from cane sugar in wintertime in Mazandaran Province. It is a big soil oven to fit a big metal pot which the cane sugar extract are boiled in it. This kind of oven is common in the central parts of Mazandaran including Sari, Ghaem Shahr and Babolsar.
 

Loading the player...
تازه ها