رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

تلا : خروس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تلا : خروس

تلا (خروس ) در ادبیات شفاهی و مکتوب ، و اندیشه های اجتماعی مردم ایران از جمله مازندران نماد غیرت است . زیرا به تجربه در رفتار زیستی خروس مشاهده شد که خروس های خانه ی دیگر یا غریبه را میان مرغ های محدوده یی که در آن به سر می برد ، راه نمی دهد . خروس به وقت شناسی هم مشهور است به نوعی اعلام کننده ی اوقاتی خاص برای مردمی مثل مردم مازندران است که زمان آن ها با طبیعت گره خورده است نه با ساعت دیواری یا مچی . مهم ترین زمانی که خروس اعلام می کند وقت سحر و زمان اذان صبح است . به این زمان در مازندران "تلاونک " گفته می شود و در فارسی به خروس خوان مشهور است ، یعنی هنگام سحر ، زمانی که خروس می خواند (همان ) از این رو خروس به مرغ سحر خوان نیز شهرت دارد یعنی همه شب پیش از اذان صبح آواز سر می دهد تا بانگ بیدارباشی باشد برای در خواب ماندگان یا شاید هشیاران بیداردل جهت برپایی نماز . خروس در فرهنگ مردم مازندران علاوه برآنچه گفته شد با سر دادن آواز در سحرگاه ، هشدار دهند ه ی وقت بیداری و اعلام کننده ی نزدیک شدن طلوع فجر است .

 

 

Rooster or cock is the male chicken. Rooster is called Tela in the dialect of local people of Mazandaran Province. Rooster is the symbol of honor in the culture of people in Mazandaran and Iran. In Zoroastrianism, the cock was associated with protection of good against evil and was also a symbol of light. Rooster is known as the symbol of punctuality. The dawn is called “Tela Vang” in the dialect of local people of Mazandaran; “Tela Vang” is consisted of Tela which means rooster, and vang which means sound or sing. Rooster usually sings before the dawn and people across the globe know about it. When some one wakes up when the rooster sings, he is called “early riser”; the one who is believed to have better day.تازه ها