جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

تعرفه جدید پزشکان بخش خصوصی در مازندران اعلام شد - نمایش محتوای خبر

 

 

تعرفه جدید پزشکان بخش خصوصی در مازندران اعلام شد

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت مازندران ، دکتر ˈ علی صالح طبری ˈ مدیر کل بیمه سلامت استان گفت: بر اساس تعرفه جدید سهم بخش خصوصی ، سازمان بیمه گر و بیمه شده در قالب پزشک خانواده و برگه ارجاع تعیین و ابلاغ شده است.

تعرفه پزشک عمومی در پزشکان خانواده سهم خانواده صفر ولی سرانه هر نفر که توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود، 27هزار ریال است.

تعرفه پزشک عمومی در خارج از طرح پزشک خانواده سهم بیمه شده 89 هزارو 900ریال ، سهم سازمان بیمه گر 37هزارو 100ریال و

بدون استفاده از دفترچه بیمه، 127هزار ریال است.

تعرفه پزشک متخصص بدون ارجاع سهم بیمه شده 159هزار و 300ریال سهم بیمه گر 42هزارو 700ریال و بدون دفترچه بیمه 202هزار ریال است.

تعرفه پزشک متخصص با ارجاع در قالب پزشک خانواده سهم بیمه شده 20هزارو 200ریال و سهم بیمه گر 181هزارو 800ریال است.

تعرفه پزشک اعصاب و روان در خارج طرح پزشک خانواده سهم بیمه شده 200هزارو 500ریال، سهم بیمه گر52هزارو 500رسال و بدون استفاده از دفترچه بیمه 253هزار ریال است.

تعرفه پزشکان متخصص اعصاب و روان با ارجاع در قالب پزشک خانواده سهم بیمه شده 25هزارو 300ریال و سهم بیمه گر 227هزارو 700ریال است.

تعرفه پزشکان متخصص دارای فلوشیب در خارج از طرح پزشک خانواده و بدون ارجاع سهم بیمه شده 181هزارو 251 ریال ، سهم سازمان بیمه گر 47هزارو 250 ریال و بدون استفاده از دفترچه بیمه 228هزارو 500ریال است.

تعرفه پزشکان متخصص دارای فلوشیب در قالب پزشک خانواده و با ارجاع سهمه بیمه شده 22هزارو 851 ریال و سهم سازمان بیمه گر 205 هزارو 650 ریال است.

تعرفه پزشکان فوق تخصص در خارج از طرح پزشک خانواده و بدون ارجاع سهم بیمه شده 200هزارو 500ریال ، سهم بیمه گر 52هزارو 500ریال و بدون استفاده از دفترچه 253هزار ریال است.

تعرفه پزشکان فوق تخصص در قالب پزشک خانواده و با ارجاع سهم بیمه شده 25هزارو 300ریال و سهم سازمان بیمه گر 227هزار و 700ریال است.

مدیر کل بیمه سلامت مازندران گفت: نشانداربودن دفترچه بیمه برای ویزیت پزشکان متخصص الزامی بوده و به پزشکان متخصص ، فلوشیب و فوق تخصص در صورت رعایت بازگشت ارجاع ( ارسال فرم پسخوراند ضمیمه نسخه ) معادل یک تعرفه کامل دولتی علاوه برسهم سازمان پرداخت می شود.