جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

تعداد سهام معامله شده در هفته جاری بورس مازندران از 48میلیون سهم فراتررفت - نمایش محتوای خبر

 

 

تعداد سهام معامله شده در هفته جاری بورس مازندران از 48میلیون سهم فراتررفت

ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی  روز چهارشنبه در گ‍زارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده ، ارزش ری‍‍ال‍‍ی س‍‍ه‍‍ام خ‍ری‍د ار ی ش‍ده 112 میلیارد ری‍‍ال و م‍‍اب‍ق‍‍ی س‍‍ه‍‍ام م‍‍ع‍‍ام‍ل‍ه ش‍ده ب‍ه ارزش 77 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش اخ‍ت‍ص‍‍اص د اش‍ت .

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ح‍دود 59 درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه خ‍ری‍د و ح‍دود 41 درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس س‍‍ار ی در ه‍ف‍ت‍ه ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام شرکتهای گسترش نفت و گاز پارسیان ، صنعتی بهشهر ، سرمایه گذاری نفت وگاز و پترشیمی تامین ، سیمان تهران و صنایع شیمیایی ایران ب‍ود.

ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات در ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال 1392 ت‍‍اک‍ن‍ون ب‍ه ب‍ی‍ش از سه هزارو 694 میل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍‍ال‍‍غ ش‍د ک‍ه م‍ت‍وس‍ط ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات روز ان‍ه س‍‍ه‍‍ام از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال ر ا ب‍ه ح‍دود 44 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال م‍‍ی رس‍‍ان‍د.

ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز با یک هزارو 989 و اح‍د افزایش ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ه‍ف‍ت‍ه ق‍ب‍ل به 56 هزار و 426 و اح‍د رس‍ی‍د.