رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

بیش از45 میلیون و 708 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیش از45 میلیون و 708 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد

بیش از45 میلیون و 708 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد


م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران گفت : م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات منتهی به روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه و در پنج روز معاملاتی ، 45 میلیون و 708 هزار و 550 سه‍م ب‍ه ارزش ب‍ی‍ش از 86 میلیارد ری‍‍ال داد و ستد شد.

بیش از45 میلیون و 708 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای مازندران ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری ˈ افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 48 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 39 میلیارد ریال بود.

وی گفت : از م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام شده تالار بورس مازندران از ابتدای سال جاری تا کنون به بیش ازچهار هزارو 187 میلیارد ریال رسیده است .

وی متوسط ارزش معاملات روزانه را 36 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های صنعت نفت ، گروه بهمن ، پست بانک ایران و توریستی و رفاهی آبادگران ایران و حق تقدم بیسکویت گرجی بود.

جعفری ادامه داد : 55 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 45 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با 590 واحد افزایش نسبت به هفته قبل به 65 هزار و 846واحد رسید.