رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

بیش از18 میلیون و 501 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیش از18 میلیون و 501 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد

بیش از18 میلیون و 501 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد


م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران گفت : م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات منتهی به روز چهارشنبه ششم خرداد و در پنج روز معاملاتی 18 میلیون و 501 هزار و 69 سه‍م ب‍ه ارزش ب‍ی‍ش از 37 میلیارد ری‍‍ال داد و ستد شد.

بیش از18 میلیون و 501 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای مازندران ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 21 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 16 میلیارد ریال بود.

وی ارزش ریالی معاملات در تالار بورس مازندران از ابتدای سال تاکنون را 991 میلیارد ریال و متوسط ارزش معاملات روزانه را 24 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های پتروشیمی مبین ، شیرپاستوریزه پگاه خراسان ، پتروشیمی تبریز ،فولاد مبارکه و تولدی کاشی تکسرام بود.

جعفری ادامه داد : 56 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 44 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با 301 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 63 هزار و 402واحد رسید.