جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

بیش از پنج میلیون و 427 هزار سهم در بورس مازندران داد و ستد شد - نمایش محتوای خبر

 

 

بیش از پنج میلیون و 427 هزار سهم در بورس مازندران داد و ستد شد

به گزارش واحد مرکزی خبرˈˈ علی جعفری افزود: در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز دو میلیون و 935 هزار و 88 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش شش میلیارد و665 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍داری شد و دو میلیون و 492 هزار و 279 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش پنج میلیارد و 341‍ میلی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

وی گفت: از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام شده در ای‍ن روز 56 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 44 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران اظهارداشت: در روز ج‍‍اری س‍‍ه‍‍ام ش‍رک‍ته‍ای ایران خودرو ، کشت و صنعت چین چین و سرمایه گذاری توکا فولاد بیشترین ارزش خرید را در تالار بورس منطقه ای مازندران به خود اختصاص داده اند.

جعفری گفت: ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در پایان معاملات این روز با 140 واح‍د کاهش نسبت به روز گذشته به 73 ه‍زار و 890 واح‍د رس‍ی‍د.