جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بیش از هشت میلیون سهم در تالارهای بورس مازندران دادوستد شد - نمایش محتوای خبر

 

 

بیش از هشت میلیون سهم در تالارهای بورس مازندران دادوستد شد

ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی  در گ‍زارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد چهار میلیون و 561 هز ار و 244 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 14 میلیارد و 95 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍د ار ی شد و سه میلیون و 883 هزار و 740 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش 11 میلیارد و 339 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در ای‍ن روز 55 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 45 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان در روز ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام ش‍رک‍ته‍‍ا ی کشت و صنعت چین چین ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری ساختمان ایران بود.

ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در این روز با 64 واحد کاهش نسبت به روز کاری گذشته به 76 ه‍ز ار و 704 و اح‍د رس‍ی‍د.