رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بورده بورده کا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بورده بورده کا

برای قرعه کشی و انتخاب این نفر ، دِئِنه را بصورت شق و ایستاده و در هوا عمودی می گیرند و هر کسی به نوبت و از بالای آن می گیرد و نگهش می دارد. دومین نفر ، قسمت پایین تر دِئِنه را می گیرد و سعی می کند دِئِنه دلا و خم نشود آن که به نوبت دِئِنه را می گیرد ، و سعی می کند که دِئِنه خم نشود ، اگر دِئِنه خم شد و به حالت افقی درآمد، به وسطِ اتاق می آید و همزمان دِئِنه نیز در بین حاضرین دست به دست می گردد.

 

 

 

Borde Borde Kaa is the game played at the eve of the wedding. The players draw and the selected person will begin the game. They make a fabric lash and all players hold it by turn vertically. If the fabric lash changes from vertical to horizontal state, the player will lose and be punished by the lash.تازه ها