برندگان بوردکا(برنده بازی)

نام برنامه : بوردکا
  • علی ترک تبار
  • حکیمه ترک تبار
  • حسن سیدی
  • فاطمه رضایی

 

توضیحات :

بوردکا هر هفته در یکی از روستاهای مازندران اجرا می شود.این برنامه مسابقه ای میان دو گروه از زنان و مردان اهالی ترتیب می دهد . معنای کلمات محلی ،ضرب المثل ها و نمایش های محلی جزیی از برنامه است که با طرح سوال از طرف مجری انجام می شود.