برداشت ماسه در طبیعت

برداشت بی رویه و غیراصولی شن و ماسه ها صدمات شدید به محیط زیست می زند . ماسه ها طی هزاران سال بوجود آمدند و از پیشرفت دریا جلوگیری می کنند . بستر رودخانه مکان مناسبی برای تخم ریزی ماهی هاست برداشت های غیراصولی باعث انحراف مسیر اصلی رودخانه ها می شوند که این صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست و جانور ان وارد می کند و چرخه زیستی را هم بهم می ریزد و باعث افزایش شیب رودخانه ها و شدت جریان آب می شود که آن هم خیلی می تواند مضر باشد با این شرایط باید شن و ماسه را از کوههایی که از جنس شن و ماسه هستند که معمولا خیلی دروتر از دریاها قرار دارند برداشت و برداشت باید بصورتی باشد که طبیعت قادر به جبران آن باشد .


Sand harvested in the wild
Indiscriminate removal of sand and other basic services and environmental damage. Sands have evolved over thousands of years and are prevented from advancing sea.is.

Loading the player...
تازه ها