جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

باغ صفوی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

باغ صفوی

که یکی از مهم ترین این بناها باغ شاه میباشد. باغ چهلستون یا باغ شهرداری فعلی، باغی است پلکانی و یادگار دوران باغ سازی ایرانی و اسلامی شاهان صفوی در شهرستان بهشهر در استان مازندران است. مساحت این باغ 8 هکتار که در سال 1612 میلادی ساخته شده است و دارای طرح کلی و معمول باغهای ایرانی است با اب نماها و حوضهایی چند که با اب راههایی با گذر های دو طرفه به هم وصل گشته است و در انتهای باغ ، نزدیک به دامنه کوه به کوشکی منتهی می شود که باغ چهلستون و باغ شاه می نامیدند که اکنون در اختیار شهرداری بهشهر است.

 


The city of Behshahr was established by order of the Safavid King, Shah Abbas the Great over 400 years ago. The city is in the East of Mazandaran Province and about 320 kilometers away from Tehran, the capital of Iran. Shah Abbas called the city Ashraf al-Belad and made it his summertime capital. He ordered many palaces and complexes to be built in that city at that time. One of them is a stair-way garden known as the Safavid Garden at time being. It is an 8 acre square meters garden built in 1612. There are many fountains and water canals in all corners of the garden, all connected altogether. The garden connects to the Alborz Mountain at the Southern end, which is called Chehl Soton or Baghe Shah. The municipality of Behshahr city is located right inside the Safavid garden.
 تازه ها