بازی کله کایی

بازی کله کایی به دو دسته چهار نفری یا سه نفری تشکیل می شود.این بازی با سه تا سنگ  از هر گروه  چیده می شود. گروه اول یک سنگ را گرفته و هر سه سنگ را هدف قرار داده و به هر سه سنگ هدف  می زنند. گروه دوم  هم همین بازی را انجام می دهند. اگر یکی از گروه ها موفق نشده باشد این بازی را ببرند .هرکدام از افراد ، بازیکنان تیم مقابل را روی کول خود گرفته این بازیکنان را دور میدهند.
 

Loading the player...
تازه ها