بازی چک دوسته کا

بازی محلی چک دوسته کا به این صورت برگزار می شود . به تعداد 10 نفر کمتر یا بیشتر در دو گروه پاهاشون را به فاصله 20 – 30 سانتیمتر به هم می بندند باید هماهنگ و موزون حرکت کنند این بازی در دو گروه انجام می شود و این دو گروه همزمان باید دو دور ، دور زمین را از وسط دایره دور بزنند و مواظب باشند که خطا نکنند ، خطا یعنی از دایره خارج شدن و یا افتادن به زمین و هر گروهی که کمترین خطا را داشته باشد برنده محسوب می شود .

 

Chak Davesteh Ka Game
The game of Chak Davesteh Ka is a traditional folkloric game of Mazandaran Province. Ten people in two teams tie their feet together in 20-30 centimeter distance. Then the team members should walk in harmony and balance. Both two teams should go round a circle on the drawn line. The team whose members fall fewer times and do not go out from the line will be the winner.
 

Loading the player...
تازه ها