رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازی چوخر یا چولنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی چوخر یا چولنگ

این افراد با دو چوب بیش از دو متر (بسته به قد شخص ) برای رفع نیازشان درمسیرهای ییلاقی و برفی از چولنگ بهره برده و عبور می کردند.
دراواخر قرن بیستم ؛ بعد ازآنکه روستاهای ما پیشرفت نمودند این کار بعنوان یک بازی دو منظوره و شاد به جمع بازیهای پر هیجان که هم شادابی را برای مردم به ارمغان می آورده و هم آمادگی جسمانی آنان را در مواقع ضروری و نیاز بالا می برد به بازی بومی محلی پیوست.

ابزار بازی:

یک جفت چوب جنگلی به ارتفاع حداقل 2 متر و 20 سانتیمتر که در ارتفاع 80سانتیمتری آن شاخه ای به عرض تقریبی 15 سانتیمتر وجود دارد.

تعداد نفرات:

نفرات شرکت کننده در این بازی نامحدود و به صورت انفرادی می باشد.

طریقه بازی:

بازیکن با قرار دادن هر یک از پاهای خود روی چوب چولنگ سعی در حفظ تعادل خود و ایستادن روی چوب بازی را دارد که قطعاً شخصی که از هماهنگی عضلانی ، عصبی و تمرکز بیشتری جهت حفظ تعادل خود روی چوب را داشته باشد موفق خواهد بود.


قوانین:

درگذشته تا به حال مسابقات چولنگ در مناطق روستایی مازندران بیشتر به صورت نقطه شروع مسابقه تا پایان مسابقه به مسافت 30 متر بوده است و هر ورزشکاری که این مسافت را زودتر طی می نموده به عنوان ورزشکار برتر محسوب می گردیده است.
حال می توان تغییراتی بیشتر جهت قانونمند شدن آن و برگزاری مسابقات در سطوح بالاتر در این ورزش بسیار مفرح ایجاد نمود.

چولنگ را می توان به طرق ذیل برگزار نمود:

1- چولنگ سرعت
2- چولنگ استقامت
3- چولنگ تعادلی
4- چولنگ مارپیچ
5- چولنگ با مانع

چولنگ سرعت:

1 - فاصله خط شروع تا خط پایان 20 متر
2 - فاصله هر یک از ورزشکاران در خط شروع حداقل یک متر و نیم جهت عدم برخورد در حین شروع مسابقه
3 - همزمان با سوت داور ورزشکاران می توانند سوار بر چوب چولنگ شده و مسابقه آغاز گردد.
4 - برنده کسی است که زودتر از بقیه ورزشکاران ازخط پایان عبور نماید.

• تبصره 1 : افتادن یا پایین آمدن از چوب بازی در حین برگزاری مسابقه خطا بوده و فرد ورزشکار از دور مسابقات خارج می گردد.
• تبصره 2 : بعد از سوت شروع مسابقه توسط داور ورزشکار اگر قبل از خط شروع از چوب بازی بهپایین بیافتد می تواند مجدداً سوار شده و به مسابقه ادامه دهد.

چولنگ استقامت:

1 - فاصله خط شروع تا خط پایان 80متر
2 - فاصله هر یک از ورزشکاران در خط شروع حداقل یک متر و نیم
3 - همزمان با سوت داور ورزشکاران می توانند سوار بر چوب بازی شده و مسابقه آغاز گردد.
4 - برنده کسی است که زودتر از مابقی ورزشکاران از خط پایان عبور نماید.

خطا:

1 -  ورزشکاری که 3 بار از چوب بازی در مسیر مسابقه پائین بیافتد از دور مسابقه خارج می گردد.
2 -  برای هر بار افتادن از چوب بازی 5ثانیه به زمان بازیکن خاطی اضافه میگردد.

چولنگ تعادلی:

که به صورت رکورد گیری برگزار می گردد.

زمین مسابقه:

دایره ای به قطر یک متر و نیم می باشد.
با سوت داور ورزشکار سوار چوب بازی شده و وارد زمین مسابقه می گردد و تا زمانی که از چوب بازی به پائین نیافتد رکوردش ثبت می گردد.

• تبصره: ورزشکار در داخل دایره بازی جهت حفظ تعادل خود می تواند به صورت ساکن یا متحرک باشد.

چولنگ مارپیچ:

- فاصله خط شروع تا خط پایان 30 متر
- که به صورت رکوردگیری برگزار می گردد
- فاصله موانع از یکدیگر 2 متر می باشد
- هر بار افتادن از روی چوب بازی 5 ثانیه زمان بازیکن خاطی اضافه می گردد.

چولنگ با مانع:

- که به صورت رکوردگیری یا گروهی می توان برگزار نمود.
- فاصله خط شروع تا خط پایان 30متر می باشد.
- در فواصل 2 متر موانعی به ارتفاع 40 سانتیمتر قرار دارد.
- هر بار افتادن از روی چوب چولنگ
اضافه نمودن 5 ثانیه به زمان بازیکن خاطی محسوب می گردد.

 

Cho Leng Game
People across history have made many tools for their daily life and after centuries new generations recall them in their lives and culture by realization them through traditions and folkloric customs such as local games. People in Mazandaran Province, North of Iran, used wooden sticks to pass the muddy ways. The wooden sticks helped them keep wearing clean. Nowadays, some people walk on these wooden sticks in ceremonies and celebrations such as wedding to remember Cho Leng in past time.تازه ها