بازی پک پکی

وسیله بازی: گردو بازیکنان: از 2 تا 5 نفر بازیکنان در مقابل هم و بر روی زمین می نشینند ، طبق توافق ، چند عدد گردو را بر روی زمین می ریزند. پس از قرعه کشی و انتخاب اولین بازیکن و... بازیکن اول ، روی گردوها دولا می شود و با تکیه دادنِ مچ دست به روی زمین ، دو انگشتش را به حالتِ تلنگر زدن و در پشت یک گردو قرار می دهد ، و طوری نشانه روی می کند که این تلنگر به گردویی بخورد ، و آن را به هدف اصابت به گردویی دیگر ، روانه کند. هر کدام از گردوهایی را که با تیرِ گردویِ پشتِ تلنگر شکار کند ، (ضربه بزند) آن گردوها متعلق به اوست.

تازه ها