رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

بازی محلی دارچَکُل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی محلی دارچَکُل

نحوه انتخاب بازیکنان :ابتدا بازیکنان یار انتخاب کرده و به دو دسته تقسیم می شوند دونفر هم به عنوان استاد می باشد . و دو سرگروه مشخص می شود
شروع کننده بازی :با دار ( چوب بزرگ ) و چَکُل (چوب کوچک ) به وسیله دو سرگروه با انداختن چَکُل به هوا و با دار رویش کردن ( شِلُو کَردَن ) تعداد آنها را می شمارند. هر کس تعداد زیادتری رُویش کرد ( شِلُو کرد ) برنده و شروع کننده بازی می باشد.
نحوه بازی :سنگ نسبتا بزرگی به عنوان ایستگاه در یک جا قرار می دهند . نفر اول یا تیم شروع کننده از پشت سنگ ؛چَکُل را به هوا پرتاب کرده و سعی می کند با دار به آن ضربه بزند بازیکن شروع کننده بازی مجاز است که دوبار به چَکُل ضربه بزند ( اگر بار اول دار به چَکُل برخورد نکرد یکبار دیکر مجاز به ضربه زدن می باشد ) بعداز ضربه وحرکت چَکُل نفرات تیم مقابل که روبروی سنگ با فاصله های متفاوت ایستاده اند سعی می کنند با دست چَکُل را به طرف سنگ نشانه گیری کنند . به هنگام پرتاب اگر چَکُل به سنگ برخورد کرد طرف زننده ضربه سوخته ( بازنده ) می شود . اگر چَکُل به سنگ برخورد نکرد طرف شروع کننده با دارش فاصله چَکُل تا سنگ اندازه می گیرد و اگر فاصله به اندازه یک دار بود با دار به نوک چَکُل زده و همین که چَکُل به هوا بلند شد با دار به چَکُل ضربه می زند تا همچنان چَکُل از سنگ ایستگاه دور شود . همانطور تمام بازیکنان به نوبت به چَکُل ضربه می زنند و در آخر سر نیز روند بازی به همین صورت ادامه دارد.
چه موقع تیم بازنده وجای بازیکنان عوض می شود :۱- اگر همه بازیکنان ضربه زدند و تیم مقابل بتوانند چگل به سنگ بزنند ( همه بازیکنان سوخته شوند ) ۲- زمانی که فاصله قرار دادی بین خودشان به حد نصاب رسد .

 

 

Dar Chakel Game
Game tools: a small wood, a longer wood, and a stone.
Number of players: singular, pair or dozens
Goal of the game: enjoyment, amusement, learning discipline, friendship and evaluation
Techniques: power and harmony
Place of game: lane or open air
Player selection: players are chosen by group leaders and are divided into two teams.
The game starts when the leaders of the two groups drop the smaller wood stick into the air and count the number of the rolling of woods in the air. The leader will start the game whose wood stick rolled more in the air. A big stone is place at a site as the station and leans the small wood on the stone. Then, the player tries to drop the small wood stick with the longer wood stick into the air and hits it to throw it far as long as possible. The rival team should catch the small wood stick or hit it with stone or longer wood stick in the air. If the rival team succeeds to catch the wood stick, they changed their place; if not, the first team is winner. The game continues and the team who won more attempts will be winner at last.تازه ها