رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازی لپر کا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی لپر کا

و درون آن قرار می دهند و با پرش از روی خانه ای که لپر درون آن قرار دارد بقیه خانه های بازی را به شکل لی لی طی می کنند و در سمت دیگر خارج می شوند و این عمل ادامه پیدا می کند تا شخص بازیگر بسوزد و دلیل سوختن هم یا افتادن لپر روی خطوط جداکننده جدول می تواند باشد و یا قرار گرفتن پای بازیکن روی خطوط جدول در هر شکل پس از طی کلیه شش خانه جدول به شکل گفته شده شخص برنده به پشت در ابتدای خانه شماره یک می ایستد و لپر را از بالای سر به سمت خانه های جدول پرتاب می کند و به این شکل خانه ها را به نام خود تملک می کند و هر کس که خانه های بیشتری را تملک کند برنده بازی می باشد.

 

Laper Ka Game
Laper Ka is a traditional girlish game in Mazandaran Province, North of Iran. A square is drawn on the ground and divided into 6 equal sections. The sections are numbered from 1 to 6. A stone is used to start the game. The player 1 drops the stone on the section 1 and starts jumping like hip hop from section 1 to section 6 orderly. If she stands on the border line of the sections during her jumps, she will lose. If she could pass through the sections successfully, she can own a section number and the successive players cannot use that section and they should skip it which makes continuing the game more difficult for them. At last, the player who owned more fields or sections will be the winner.

 تازه ها