جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

بازی شودرا بودرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی شودرا بودرا

آنگاه شخص وسط سر خود را روی پاهای ماره قرار می دهد و چشمان خود را می بندد و مجلس آرام می شود در این بین یکی از اهالی حاضر در مجلس با شلاق به پشت او می زند و در جای خود می نشیند  سپس او از جای خود بلند می شود و ماره به وسیله آن دو چوب کوچک که در دست دارد یکی را روی زمین و دست خود تکیه می دهد و با دیگری روی آن می کشد و می گوید (شودرا بودرا) معمولا سر چوب شود به طرف انحرافی و سر چوب بود به سمت شخص ضربه زننده است و اگر بازیکن وسط از جهت حرکت چوبها آن شخص را شناسایی کند جای این دو عوض می شود و اگر شناسایی نکند بازی ادامه پیدا می کند.

 

 

Shodara Bodara Game
Mazandaran Province, North of Iran, can be named the land of traditional games. Shodara Bodara is a traditional game long has been played by local people of Mazandaran Province. It is usually played in ceremonies and especial occasions. The tools for playing the game are two pieces of wood, small ones, and a lash. A player is selected as the middle person and another player is chosen as the master or Maareh. The player in the middle puts his head on the feet of the master and closes his eyes. The crowd or the players are quiet. A person hits the middle person by lash. The master takes the two small pieces of the woods and put one of them near himself and another one facing the person who hit the person in the middle. If the middle person could track the direction of the woods and distinguish the hitting man correctly, he will be winner and the loser man will take his seat and goes to the middle. If not, the man in the middle should tolerate the lash hits until he makes a lucky guess. It is a happy game often played in happy occasions such as wedding party.

 تازه ها