امام خمینی شجره پر فیض فیضیه بود که لحظه لحظه زندگی اش مایه نظم و شیرازه دین خدا گشت

امام خمینی شجره پر فیض فیضیه بود که لحظه لحظه زندگی اش مایه نظم و شیرازه دین خدا گشت .

فضای مجازی صدا و سیمای مرکز مازندران