رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

اشرف در سفرنامه رابینو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اشرف در سفرنامه رابینو

اشرف (بهشهر)
اشرف در پنج مایلی دریای خزر و در کنار کوهستان واقع و در سمت جنوبی آن درختان بلند بسیار فراوان است.در طرف شمال شهر منظره دلپذیری است، تا کنار خلیج استراباد. .چشمه های متعددی که از کوهستان جاری اند در میان شهر جریان دارد.اشرف که اکنون رو به ویرانی است عظمت خود را مدیون شاه عباس صفوی است.انحطاط این شهر در واقع با سستی کار خاندان صفوی شروع گردید. این شهر سابقا خرکوران نام داشته و به پیرزنی متعلق بود و شاه عباس آنجا را از او خریده و شهر جدید را در سنه 1021 هجری تاسیس کرد.و در مازندران اقامتگاه خود ساخت،قصرها و باغات بسیار در شهر بر پا کرد. اشرف از جنگ های داخلی و حملات  ترکمن ها صدمات بسیار دید و در دوره حکومت افاغنه در ایران خراب شد باز وقتی که لشکر زندیه به مازندران آمد لطمه دید.
سکنه اشرف از نژادهای مختلفند. در آنجا بازماندگان یک عده مهاجران گرجی که شاه عباس از قفقاز آورده بود و عده ای خانواده های طالش که از کنار دریا گودر اقامت دارند. اشرف در سال 1859 مسیحی 845 خانوار جمعیت  و 70 دکان و 4 محله ،چهار مدرسه و پنج حمام  و پنج مسجد و پنج تکیه و یک امامزاده داشت.اکنون هفت محله دارد: نفاش محله ، بازار محله ، گرجی محله ،فراش محله ،که شامل چشمه سر، باغشاه ،طالش  محله یا گالش محله است با طالش محله دیگر و گریلی محله مجموع تعداد خانه ها را میگفته اند بالغ بر هزار است.اشرف و حوالی آن از نهرهای برزو و ساور که از عباس آباد فرو میربزند و همچنین از رودخانه های کوچک خلیل محله و رباط که از کوههای یخ کش سرچشمه میگیرند مشروب میشود. مزارع نزدیک از سرچشمه ها و انبارهای آب سیراب میگردند.جلگه اشرف بخصوص در بهار بسیار با صفا است .در این فصل چمن زارهای  آن مانند بسو (برسو) سوزدیم،پهلم کویی و جنگ دین و ور که خوسه پر از اقسام گلهای صحرایی است.

Behshahr (Ashraf)
Ashraf is located 5 miles away from the Caspian Sea, next to the mountain on the South where there are a lot of tall trees. The landscape of the Estar Abad Bay on the North of the city is attractive.
There are many springs flowing from the mountains inside the city. Ashraf, which is currently destroying, owes its glory to the Shah Abbas the Great from Safavid dynasty. The destruction of Ashraf began with the downfall of Safavid dynasty. Ashraf was called Kharkoran and belonged to an old woman, but Shah Abbas purchased it from her and established the new city in 1601. Having made it his accommodation in Mazandaran, Shah Abbas built many palaces and gardens in Ashraf. Ashraf was damaged a lot in different periods of history including the civil wars, attacks by Turkmens, the governance of Afghans in Iran and the attacks of the Zand dynasty.
People of different races living Ashraf; some of them are Georgian immigrants brought by Shah Abbas from Caucasus in Safavid era and some are from Talesh tribe who are residing next to the Godar Sea.
There were 845 families, 70 shops, 4 districts, 4 schools, 5 bathes, 5 mosques, 5 mounths, and 1 Imamzade in Ashraf in 1859; but currently there are 7 districts namely Nagh’ghash Mahalleh, Bazar Mahalleh, Gorji Mahalleh, Farrash Mahalleh which includes Cheshme Sar and Baghe Shah, Talesh Mahalleh, Galesh Mahalleh and Greily Mahalleh; and over 1000 homes exist in the city. There are two big rivers called Borzo and Savar flowing from Abbas Abad region, and two smaller rivers called Khalil Mahalleh and Robat flowing from Yakh Kesh Mountains. They provide the potable water for the residents and irrigation of the farms as well. The Ashraf flatland is really pleasant in spring with different beautiful kinds of flowers and trees.

Mazandaran and Estarabad
Written by: H. L. Rubino

 تازه ها