اسامی برندگان برنامه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • صابرحسنی_سیمرغ
  • محمد کیان نعمت نژاد_سیمرغ