اسامی برندگان برنامه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • حسین خطیری _خطیر کلا
  • هانیه توسلی_خطیر کلا