اسامی برندگان برنامه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • نغمه فغانی _رامسر
  • محمد مهدی اخوان_رامسر