اسامی برندگان برنامه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • سید سبحان نعمت الهی از روستای شیاده بابل
  • سپیده گرجستانی از روستا شیاده بابل