جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

ارزش سهام معامله شده دربورس مازندران از13میلیارد ریال فراتررفت - نمایش محتوای خبر

 

 

ارزش سهام معامله شده دربورس مازندران از13میلیارد ریال فراتررفت

ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن روز تعداد یک میلیون و 978 هز ار و 579 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش هشت میلیارد و 28 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال خری‍د ار ی شد و یک میلیون و 549 هزار و 321 س‍‍ه‍م ب‍ه ارزش پنج میلیارد و 458 م‍ی‍ل‍ی‍ون ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش رس‍ی‍د.

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام در ای‍ن روز 60 درص‍د م‍رب‍وط به خ‍ری‍د و 40 درص‍د م‍ربوط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان در روز ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام ش‍رک‍ته‍‍ا ی گروه بهمن ، ایران خودرو ، سرمایه گذاری آتیه دماوند ، مس شهید باهنر ، ذغالسنگ نگین طبس و سرمایه گذاری ساختمان ایران بود.

ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز در این روز با 612 واح‍د افزایش نسبت به روز گذشته به 79 ه‍ز ار و 765 و اح‍د رس‍ی‍د.