رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

اُدنگ قلوک یا اُدنگ قل قلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اُدنگ قلوک یا اُدنگ قل قلی

بزرگترها ، بر روی زمین و به پشت دراز می کشیدند و دوپایشان را به شکم بچه ها می چسباندند و ضمنِ آن که با دستِ خود دو دستِ کودک را نیز می گرفتند ، آنها را از زمین بلند می کردند و در هوا نگه می داشتند و در این حالت آنها به طرف بالا و چپ و راست تکان می دادند و می گفتند: اُدنگ قلوک ، اُدنگ قِل قِلی و تکرار می نمودند. و شادی بچه ها را فراهم می کردند.

 

 

The elders of family and relatives play the game of Odang Ghalok or Odang Gel Gheli with little children in a room or on the ground. First, the elder lies on his back. Then he holds both hands of the child and puts his feet on the stomach of the child. Then He raises his leg on the air while the child is situated on his feet and holds the kid in the air. He can sway the kid in the air by his legs from this way to that way. Then he lowers his legs and put the child on the ground while he is still holding the hands of the kid.

 تازه ها