محتوا با برچسب معاون وزیر بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و داروی کشور.