اسامی برندگان مسابقه به وقت وصل

لیست اسامی برندگان مسابقه برنامه تلویزیونی  به وقت وصل 

1.  شهربانو قربانی
2. بسنه طوبی
3. فاطمه یوسفی
4 . بهزاد عقیلی
5 .  رقیه برزگران جلالی
6 . محمود حسامی
7 . هانیه گلزاد عسکری
8 . سیده مارال شریعت
9. امیر خرمدل
10. گلین حاج آقائی کشتلی
11 . محمد جوانی
12. امیرضا کلاگر
13 . آمنه شاکر
14. فاطمه صغری مهدیزاده
15. رضا شیخی
16. منصوره مطلق
17. علی اکبر فاضلی خلیلی  
18 . صدیقه آور 
19. بیژن علیجانزاده کبریا  
20. رویا رضایی 
21. عبدالقادر هنزرانی
22 . پریوش هندیجان زاده
23 . فاطمه احمدزاده 
24. شهلا طوبی  
25. سید حسن هاشمی 
26. عباس جعفرپور موزیرجی 
27. علی اصغر جوانی بیرامی 
28. هاجر محمودجانلو 
29. زهره صالحی 
30 . مجید حسین نیا