مسابقه برنامه"به وقت وصل"

سوال پیامکی برنامه "به وقت وصل" یک شنبه13 خرداد

1- آیه 13 سوره فجر "فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ" اشاره به کدام عذاب دارد؟
الف( عذاب دنیا برای قوم ثمود
ب( عذاب دنیا برای اقوام ستمگر
ج( عذاب آخرت برای قوم ثمود
پاسخ صحیح را به شماره 30000154 پیامک نمایید.
??مهلت ارسال پاسخ هر شب از 2:30 تا قبل از اذان صبح باشد.
@mazandirib
sapp.ir/mazandirib