سوال مسابقه به وقت وصل(1397/03/16)

سوال پیامکی برنامه "به وقت وصل" چهارشنبه16 خرداد

کدام سوره بیشترین سوگندهای پی درپی قرآن را به خود اختصاص داده است؟
الف( سوره بلد
ب( سوره شمس
ج( سوره ضحی

پاسخ صحیح را به شماره 30000154 پیامک نمایید.
مهلت ارسال پاسخ هر شب از 2:30 تا قبل از اذان صبح می باشد.
این برنامه به تهیه کنندگی آقای احمد عطاریه و خانم عالمی هر شب از ساعت 2:30 بصورت زنده از سیمای مازندران پخش می شود.

@mazandirib
sapp.ir/mazandirib