روز جمهوری اسلامی

این کلمه ی طیبه و شجره طیبه جمهوری اسلامی است که محصول آن بیداری  در دنیای اسلام و مجد و عظمت و پیشرفت در کشور ما و میان  مردم ما بود .امام خامنه ای