رژه روز ارتش(زنده)

رژه روز ارتش(زنده)

گرامیداشت روز ارتش

ماجرای نیمروز

ماجرای نیمروز

مدت زمان:3:23

ایستاده در غبار

ایستاده در غبار

مدت زمان:03:21