فرکانس هاي پخش رادیو

گزارش کامل ایستگاههای دیجیتال شده رادیو

ردیف شهرستان ایستگاه ts2 ts1 قدرت تاریخ نصب و راه اندازی آزمایشی  تاریخ افتتاح رسمی  جمعیت تحت پوشش مناطق تحت پوشش 
1 نور سوردار 24 42 TS1.2KW TS1.3KW 1390/5/20 1390/7/23 1740000 شرق مازندران.از رویان تا بهشهر 
2 چالوس نمک آبرود  43 49 TS1.1KW TS2.1KW 1390/6/15 1390/8/2 342000 غرب مازندران 
3 چالوس مرزن آباد  65 59 10W 1391/7/15 1391/8/15 16500 مرزن آباد-دهنه دوآب-میچکار-متکارودبار-سیدگلامسر-پردنگون 
4 نور بلده 65 59 10W 1391/9/13 1392/2/17 1000 بلده 
5 ساری کیاسر 38 32 50w 1391/10/17 1392/2/3 3000 شهر کیاسر-کنیم-وری-ترکام-قسمت هایی از -چالو-گلباغ -سنور- ادرو- مترلیدره-گلجاری 
6 چالوس کلاردشت  32 26 50W 1392/10/7 1392/11/20 15000 کلاردشت-روستای کجور-بسطام-حیرت-آل دره-پی -حسن کیف -قلعه-تبرسو-کلنه علیا-گویتر-بنفشه ده-سنگ سرک-کوهپر-کردیچال-عثمان کلا  
7 نوشهر تپه  58 52 50W 1392/7/28 افتتاح نشده است 300000 نوشهر و چالوس-هچیرود-چیلک-چلندر-تا پارک سیسنگان  
8 بهشهر 50 46 100W 1391/10/25 1392/2/10 15000 شهر بهشهر 
9 سوادکوه اساس  28 48 50W 1392/5/2 1392/6/7 5000 پل سفید-اساس-آزادمهر--بخشی از زیر آب 
10 رامسر مارکوه 29 23 100W 1393/3/10 1393/10/18 68000 شهر رامسر- شهر نشتارود- شهر تنکابن- روستاهای حومه-نیماک 
11 سوادکوه شیرگاه 37 34 10W 1393/4