جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:48
سريال گذر از رنج ها 09:09
اخبار استان 11:00
نگين سبز 12:15
اذان ظهر 13:01
سینمایی 15:00
موج شمالي 17:25
مازرونی حال 17:52
فوتبال(نساجي مازندران-گل گهر سيرجان)زنده 18:00
اذان مغرب 20:00
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00
سریال گذر رنج ها 23:29