جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند یک چکه ماه 00:51
دسته بازنده ها 01:25
سودای مهارت 02:54
نگهبانان طبیعت 03:12
تفسیر قرآن 03:55
اذان صبح 05:40
مستند اهل ایمان 08:02
نگارستان 08:49
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم(تکرار) 10:00
وقت اضافه 11:21
اذان ظهر 12:55
سینمایی دوازدهمین مرد 15:00
به رنگ خدا 17:21
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم 18:00
حواس جمع 19:00
سات خش 19:57
اذان مغرب 20:42
اخبار استان 20:45