جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:47
سريال گذر از رنج ها 08:52
اخبار استان 11:00
نگين سبز 12:15
اذان ظهر 13:01
سینمایی 15:00
مازروني حال 17:48
اذان مغرب 20:02
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00
سریال گذر رنج ها 23:25