جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند یک چکه ماه 00:51
سینمایی راه نجات 01:29
حریم عشق 02:22
سودای مهارت 02:54
اقلیم 02:55
نشانه ها 04:15
اذان صبح 05:40
مستند اهل ایمان 08:02
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم(تکرار) 10:00
تی تی کاک 10:07
اذان ظهر 12:55
رازهای نگفته 13:32
سینمایی گزارش پلیکان 15:06
شاپرک 15:33
مردم آبادی 16:50
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم 18:00
افق روشن(زنده) 19:00
حرف حساب 19:03
اذان مغرب 20:38
اخبار استان 20:45