جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند یک چکه ماه 00:51
نگارستان 00:54
سودای مهارت 02:54
اذان صبح 04:30
به رنگ خدا 04:34
مستند اهل ایمان 08:02
میچکا 09:50
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم(تکرار) 10:00
تی تی کاک 10:07
اذان ظهر 12:55
سینمایی صبح به خیر شب 14:26
شاپرک 15:57
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم 18:00
مستند مسیر انقلاب 19:21
سات خش 19:57
اذان مغرب 20:40
اخبار استان 20:45
انعکاس 21:13