جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذان صبح 04:23
سريال رخصت 09:00
اخبار استان 11:00
فرائض برتر 11:17
اذان ظهر 11:49
سینمایی 14:47
مازرونی حال 17:37
اذان مغرب 18:09
طیب دلها(روزشمار محرم) 18:23
اخبار استان 20:45
اخبار استان 23:00
سریال رخصت 23:59