جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند یک چکه ماه 00:51
سینمایی درخواست نهایی 01:20
حریم عشق 02:33
سودای مهارت 02:54
اذان صبح 05:13
حدیث سرو 05:29
مستند اهل ایمان 08:02
نگارستان 08:52
مجموعه ناخونک 09:09
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم(تکرار) 10:00
اذان ظهر 12:56
مسابقه ضد گلوله(تکرار) 13:10
سینمایی کوک نغمه گمشده 15:00
هوای آزاد(تکرار) 17:51
مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم 18:00
حواس جمع 19:00
اذان مغرب 20:41
اخبار استان 20:45
حواس جمع 21:27