جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سجاده و سحر 02:00
اذان صبح 03:52
مازندران در تاریخ 04:00
صبح مازندران 06:30
خبر شبکه سراسری 07:00
صلوات خاصه امام رضا (ع) 07:50
خبر شبکه سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
اذان ظهر 12:58
مشاعره 13:30
اخبار شبکه سراسری 14:00
پیام مازندران عصرگاهی 14:45
طراوت 15:00
اخبار استان 16:00
سالهای جوانی 16:15
اخبار استان 19:00
ویژه اذان مغرب 20:38
اخبار شبکه سراسری 21:00
قصه های مازرونی 21:35